Regulament Revistă

Poza regulament revista

Capitolul 1. Elemente generale

Art. 1 Regulamentul Revistei Top Quality Management, denumită în continuare Revista TQM, stabilește normele și criteriile de organizare și funcționare ale revistei, incluzând aspecte legate de publicarea materialelor, procesul de evaluare, etică, drepturile și obligațiile autorilor.

Scopul revistei este de a asigura un forum de înaltă calitate pentru diseminarea cunoștințelor teoretice și practice, facilitând schimbul de idei între cercetători, profesori, practicieni și alți specialiști interesați de aceste domenii.

Poza regulament revista

Capitolul 2. Politica editorială

Art. 2 Revista TQM este un proiect editorial dedicat promovării cercetării științifice în domeniul managementului, controlului intern, auditului, protecției mediului și securității informaționale prin publicarea de editoriale, articole, studii, cercetări și alte materiale cu relevanță directă în domeniile vizate.
Art. 3 Obiectivul principal al Revistei TQM este de a deveni una dintre cele mai importante reviste de profil la nivel național, toate demersurile fiind orientate spre atingerea acestui obiectiv.
Art. 4 Revista TQM este structurată în trei părți:
• Prima parte include un editorial și/sau un interviu cu o personalitate din domeniu privind aspecte legate de domeniile de interes, publicate în fiecare număr.
• A doua parte cuprinde articole și studii realizate de autori cu adresabilitate domeniilor de interes ale revistei.
• A treia parte cuprinde pagini de divertisment, istorie, noutăți legislative și personalități la nivel internațional care au adus contribuții relevante domeniilor revistei.

Art. 5 Revista TQM va publica numai materiale care îndeplinesc cele mai înalte standarde de calitate privind conținutul, sunt originale și constituie un aport veritabil în domeniile de interes ale revistei. În acest sens, fiecare material va fi supus unui amplu proces de recenzie și verificare, conform procedurii prevăzute în Capitolul 4.
Art. 6 Revista TQM va refuza publicarea oricărei lucrări care nu respectă standardele în materie de copyright, de cercetare științifică sau care incită la ură, discriminare ori intoleranță.
Art. 7 În cazul în care, ulterior publicării, se constată că un anumit articol sau studiu este plagiat, Comitetul de Etică poate hotărî publicarea unei poziții în primul număr următor al Revistei și instituirea unei interdicții pentru autorul în cauză de a mai publica în Revista TQM pentru o perioadă determinată sau nedeterminată. Orice persoană interesată poate aduce la cunoștința Comitetului de Etică existența plagiatului.

Poza regulament revista

Capitolul 3. Structura organizatorică a Revistei Top Quality Management

Art. 8 Structura organizatorică a Revistei TQM include: Diresctorul Editurii Top Quality Management, Comitetul Editorial, Comitetul Științific, Comitetul de Redacție, redactori, referenți științifici, consultanți și personal administrativ.

3.1. Comitetul Editorial

Art. 9 Comitetul Editorial este format din fondatorii Revistei TQM. Fondatorii sunt persoanele care au înființat Revista TQM și sunt titularii dreptului de proprietate intelectuală asupra proiectului.
Art. 10 Comitetul Editorial asigură conducerea Revistei TQM și are dreptul de a decide cu privire la orice aspect legat de Revistă. Membrii Comitetului Editorial fac parte automat din Comitetul Științific al Revistei.
Art. 11 La data adoptării prezentului Regulament, funcțiile Fondatorilor au fost distribuite în Comitetul Editorial după cum urmează:
• Director Revistă;
• Redactor șef;
• Redactor șef adjunct.
Art. 12 Funcțiile Fondatorilor pot fi modificate numai prin votul unanim al acestora.
Art. 13 Directorului Revistei TQM îi revin, în principal, următoarele atribuții:
• Reprezintă Revista TQM în relația cu Editura și cu terții;
• Stabilește contacte prin intermediul cărora poate fi promovată Revista;
• Semnează în numele Revistei TQM;
• Stabilește strategiile de dezvoltare ale Revistei;
• Face demersuri, alături de Editură, în vederea indexării Revistei în baze de date;
• Conduce ședințele organelor din structura organizatorică a Revistei TQM la care participă;
• Menține legătura cu membrii Comitetului Științific.
Art. 14 Redactorului șef al Revistei TQM îi revin, în principal, următoarele atribuții:
• Primește materialele ce urmează a fi publicate în revistă și face o primă analiză a acestora;
• Stabilește contacte cu autori în vederea publicării de articole și studii în revistă;
• Urmărește implementarea politicii editoriale a Revistei TQM;
• Urmărește respectarea standardelor de cercetare și a celor etice;
• Urmărește parcurgerea procedurii de recenzie cu privire la fiecare material și identifică eventuale vulnerabilități;
• Aduce la cunoștința autorilor acceptul sau refuzul de publicare;
• Conduce ședințele Comitetului de Redacție, în lipsa Directorului.

Art. 15 Redactorului șef adjunct al Revistei TQM îi revin, în principal, următoarele atribuții:
• Îl asistă pe redactorul șef în îndeplinirea atribuțiilor acestuia;
• Transmite materialele spre recenzie Comitetului de Redacție, Comitetului Științific și referenților și urmărește obținerea răspunsurilor în termenele prevăzute de prezentul Regulament;
• Transmite materialele aprobate spre publicare Editurii;
• Urmărește apariția la termen a fiecărui număr al revistei;
• Conduce ședințele Comitetului de Redacție în lipsa Redactorului Șef;
• Gestionează arhiva Revistei TQM.
Art. 16 Orice decizie care nu este prevăzută în competența exclusivă a unuia dintre membrii Comitetului Editorial, revine în competența comună a acestora.
Art. 17 Deciziile se adoptă de către membrii Comitetului Editorial cu majoritate, în afara cazurilor în care prezentul Regulament prevede altfel. Voturile se exprimă în mod direct, în cadrul ședințelor Comitetului Editorial sau electronic, prin e-mail. Dacă după transmiterea propunerii de vot la adresa indicată, membrul Comitetului Editorial care nu își exprimă voința în termenul special prevăzut în acest sens, respectiv în termen de 3 zile, se prezumă absolut că acesta a votat în favoarea propunerii. Hotărârea adoptată prin majoritate este obligatorie.
Art. 18 Numele membrilor Comitetului Editorial vor fi menționate în Revista TQM, pe site-ul Revistei și pe toate materialele privitoare la Revistă, împreună cu funcțiile deținute, în afara situației în care aceștia decid altfel.
Art. 19 Hotărârile adoptate de Comitetul Editorial în exercitarea conducerii științifice a Revistei TQM se consemnează în scris, se înregistrează într-un Registru electronic de evidență și se arhivează în format electronic.
Art. 20 Excluderea membrilor Comitetului Editorial nu este posibilă.
Art. 21 În cazul în care unul dintre membrii Comitetului Editorial decide să renunțe la calitatea sa, drepturile acestuia pot fi transmise către un alt membru din Comitetul Editorial sau un terț, în acest din urmă caz numai cu acordul celorlalți membri. Numele membrului Comitetului Editorial care s-a retras va figura în continuare pe toate materialele publicate, în afara cazului în care acesta decide contrariul.

3.2. Comitetul Științific

Art. 22 Comitetul Științific este format din membrii Comitetului Editorial și alți doi membri asociați care contribuie la elaborarea politicii științifice a Revistei TQM și sunt consultanți în privința standardelor de cercetare și a calității materialelor.
Art. 23 Membrii asociați ai Comitetului Științific sunt desemnați de către Comitetul Editorial, la propunerea Redactorului Șef. Membrii asociați ai Comitetului Științific trebuie să fie personalități recunoscute în domeniile revistei sau al unor domenii conexe.

Art. 24 Membrii asociați ai Comitetului Științific pot fi revocați oricând de către Comitetul Editorial, la propunerea oricărui membru al acestuia, prin votul majorității membrilor Comitetului Editorial.
Art. 25 Comitetul Științific se întrunește anual, iar în ședințele acestuia se adoptă strategii de îmbunătățire a standardelor științifice și a politicilor editoriale ale Revistei TQM, cu majoritate simplă.
Art. 26 Hotărârile Comitetului Științific se transmit Comitetului Editorial spre aprobare.

3.3. Comitetul de Redacție

Art. 27 Comitetul de Redacție este format din redactori ai Revistei, care sunt desemnați de către Redactorul Șef al Revistei TQM, avizați de către Comitetul Editorial și aprobați de către Directorul Editurii.
Art. 28 Comitetul de Redacție asigură managementul operațional al Revistei TQM, fiind responsabil de primirea și evaluarea inițială a materialelor, transmiterea acestora spre recenzie și respectarea termenelor de apariție. Comitetul de Redacție coordonează și activitatea referenților științifici.

Art. 29 Membrii Comitetului de Redacție pot fi revocați de către Redactorul Șef în cazul în care aceștia nu își îndeplinesc obligațiile prevăzute de prezentul Regulament, la propunerea oricărui membru al Comitetului Editorial.
Art. 30 Comitetul de Redacție se întrunește lunar pentru a analiza stadiul materialelor și pentru a planifica aparițiile Revistei. La întâlnirile lunare, Comitetul de Redacție poate invita autori și referenți științifici sau alți colaboratori, în funcție de necesitățile Revistei.
Art. 31 Membrii Comitetului de Redacție vor fi trecuți in conținutul Revistei, cu precizarea funcției deținute.

3.4. Referenții științifici

Art. 32 Referenții științifici sunt specialiști în domeniile Revistei sau în domenii conexe și sunt cooptați de Comitetul de Redacție pentru a realiza recenzia materialelor propuse spre publicare.
Art. 33 Referenții științifici sunt nominalizați de către Comitetul de Redacție și aprobați de Comitetul Editorial

Art. 34 Referenții științifici vor primi materiale pentru recenzie de la Redactorul Șef Adjunct, în funcție de specializarea acestora, și vor avea obligația de a realiza recenzia în termenul prevăzut în prezentul Regulament.
Art. 35 Referenții științifici vor emite un aviz privind materialele supuse recenziei, care va putea fi favorabil sau nefavorabil. Avizul nefavorabil trebuie să fie motivat.

Poza regulament revista

Capitolul 4. Procedura de recenzie

Art. 36 Procedura de recenzie se aplică tuturor materialelor care sunt propuse spre publicare în Revista TQM și se desfășoară conform următorilor pași:

 1. Materialele sunt primite de către Redactorul Șef, care realizează o primă analiză cu privire la respectarea standardelor și conformitatea cu tematica Revistei.
 2. Materialele sunt transmise de Redactorul Șef Adjunct spre recenzie referenților științifici.
 3. Referenții științifici transmit avizele lor în termen de 5 zile de la primirea materialului.
 4. În funcție de avizele favorabile sau nefavorabile, Redactorul Șef decide acceptarea, respingerea sau returnarea materialului pentru revizuira de către autor.

5. Materialele care sunt returnate pentru revizuiri pot fi resupuse recenziei de către autor după implementarea recomandărilor referenților.

Art. 37 Materialele acceptate spre publicare vor fi transmise spre tehnoredactare și publicare Editurii. Materialele respinse nu vor fi returnate autorilor, ci vor fi păstrate în arhiva Revistei TQM, fără a fi publicate.
Art. 38 Termenul total de parcurgere a procedurii de recenzie nu va depăși 10 de zile de la data primirii materialului.

Poza regulament revista

Capitolul 5. Publicarea Revistei Top Quality Management

Art. 39 Revista TQM va fi publicată lunar, fiecare număr fiind disponibil în format electronic pe site-ul Revistei. În cazuri speciale, poate fi publicat un număr suplimentar.
Art. 40 Editura TQM va fi responsabilă de procesul de publicare și distribuție a Revistei, în conformitate cu formatul stabilit de Comitetul Editorial.
Art. 41 Fiecare autor va primi gratuit un exemplar in format pdf al numărului Revistei în care a fost publicat materialul său, precum și un link de acces la versiunea electronică.

Art. 42 Abonamentele la Revista TQM pot fi solicitate/achiziționate prin intermediul site-ului Revistei TQM sau prin contactarea directă a Editurii.
Art. 43 Comitetul Editorial va stabili anual prețul abonamentelor și al numerelor individuale ale Revistei TQM. Primele numere ale Revistei TQM se vor distribui gratuit abonaților.

Poza regulament revista

Capitolul 6 Principii de publicare în Revista Top Quality Management

Art 44 Autorii sunt invitați să trimită o copie electronică a lucrării la adresa de e-mail revista@topquality.ro, însoțită de “Declarația pe proprie răspundere” pusă la dispoziție de către Editura Top Quality Management. Autorii garantează că materialele transmise conțin informații originale care nu au fost anterior publicate și că nu sunt trimise simultan, pentru apariție către altă revistă sau editură. În cazul în care materialul transmis a fost anterior publicat sub o altă formă, autorii au obligația de a menționa acest aspect. Materialul trimis poate fi oferit altor publicații după primirea răspunsului negativ sau după 2 luni de la înregistrarea materialului la redacție, dacă nu s-a primit un răspuns. Manuscrisele nepublicate nu se restituie. Articolul trimis trebuie să fie de minimum 2 pagini și nu poate avea mai mult de trei coautori.
Art 45 Nu se percep taxe pentru procesarea și publicarea materialelor.
Art 46 Revista TQM publică lucrări originale și inedite în domeniile managementului, auditului, controlului intern, protecției mediului și securității informaționale. Lucrările trebuie redactate în limba română utilizând Office Word (.doc/.docx) și trebuie să respecte regulile următoare:

 1. Stilul de redactare al materialelor
  1.1. Prima pagină a materialului transmis spre publicare trebuie să conțină:
  a) Titlul articolului în limba română, cu majuscule, font Arial, caractere de 12, centrat. În titlu, se va utiliza scrierea cursivă/italică numai pentru cuvintele din alte limbi.
  b) Numele autorului/autorilor, scris folosind fontul Arial, cu următoarele informații: titlul academic, profesia, funcția și adresa de e-mail. Aceste date vor fi publice în materialul publicat. În cazul mai multor autori, fiecare va fi menționat distinct.
  c) Opțional, autorii pot menționa în prima notă de subsol numele persoanelor care au contribuit indirect la materialul transmis (coordonatori de doctorat, corectori, traducători).
  1.2. Tehnici de redactare:
  1.2.1. Corpul articolului trebuie redactat integral cu spațiere de 1 rânduri, în pagini format A4, aliniat stânga-dreapta, utilizând margini laterale de 2 cm și caractere de 12, font Arial, respectând normele ortografice ale limbii române. Pentru evidențierea textului se utilizează caractere aldine/bold, nu subliniere sau MAJUSCULE. Corpul articolului trebuie organizat în secțiuni și subsecțiuni, numerotate.

1.2.2. Notele și citările bibliografice se inserează la finalul fiecărei pagini, utilizând caractere de 10, font Arial, spațiere la un rând, conform următoarelor cerințe:
a) Cărți: Prenumele (inițialele) și numele autorilor, titlul lucrării (italic), ediția, locul editării, editura, anul publicării, pagina citată.
b) Capitole din cărți: Prenumele (inițialele) și numele autorilor, titlul capitolului (italic), în prenumele (inițialele) și numele autorilor, titlul lucrării (italic), ediția, locul editării, editura, anul publicării, pagina citată.
c) Traduceri: Prenumele (inițialele) și numele autorilor, titlul lucrării (italic), prenumele și numele traducătorului, ediția, locul editării, editura, anul publicării, pagina citată.
d) Articole: Prenumele (inițialele) și numele autorilor, „Titlul articolului” (italic), anul publicației, numărul și/sau volumul, titlul revistei (italic), pagina de început a articolului, pagina citată.
e) Contribuții în volume colective: Prenumele (inițialele) și numele autorilor, „Titlul articolului” (italic), prenumele și numele editorului/coordonatorului, titlul volumului colectiv (italic), ediția, locul editării, editura, anul publicării, pagina citată.
f) Acte normative: Numărul și anul apariției, fără ziua adoptării.
g) Documente online: Citarea conform regulilor de mai sus, menționând că documentul este disponibil [Online] la adresa URL completă, cu data ultimei accesări.
Art 47 Evaluatorii vor analiza originalitatea, claritatea, contribuția științifică și corectitudinea metodologică. Decizia finală de publicare este luată de către redacție, pe baza recomandărilor evaluatorilor. În cazul unui răspuns pozitiv, autorii vor primi un termen de maximum 5 de zile pentru a trimite varianta finală a manuscrisului. Autorii au obligația de a face corecturile solicitate de evaluatori. În caz contrar, manuscrisul nu va fi publicat.
Art 48 Autorii trebuie să respecte Codul Etic al Revistei TQM care va fi pus la dispoziția autorilor la începutul colaborării.
Art 49 Autorii cedează Revistei TQM drepturile de autor și dreptul de a publica și distribui materialul în formă tipărită și/sau electronică. Autorii își păstrează drepturile de autor, dar trebuie să menționeze publicarea inițială în Revista TQM în cazul reutilizării materialului. Redacția își rezervă dreptul de a face modificări editoriale necesare pentru conformitatea cu standardele revistei.

Poza regulament revista

Dispoziții finale

Prezentul Regulament intră în vigoare începând cu data de 1 mai 2024. În cazuri excepționale, redacția poate aproba derogări de la articolele prezentului Regulament, cu acordul explicit al Directorului Revistei. Pentru detalii suplimentare, autorii pot contacta redacția revistei la adresa de e-mail revista@topquality.ro.